Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest wykonywanie swoich obowiązków w sposób, który nie naraża zatrudniającego go na straty. Działania na szkodę pracodawcy traktowane jest jako naruszenie obowiązków pracowniczych. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność ta nie obejmuje działań, wpisanych w ryzyko przedsięwzięć, podejmowanych przez zatrudniającego. W sytuacji, gdy doszło do działania, które naraziło pracodawcę na stratę, ma on prawo do uzyskania od pracownika finansowej rekompensaty.

Gdy było to działanie, wynikającej z nieumyślnej winy odszkodowanie (kara finansowa), wiąże się z zakresem wyrządzonej szkody. W takiej sytuacji wysokość odszkodowania nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Jeżeli pracownik celowo wyrządził szkodę, to musi ją naprawić w pełnej wysokości. W praktyce oznacz to, że oprócz wymienionej wyżej kwoty zapłaci także za utracone korzyści. Pod tym pojęciem kryją się zyski, które mógł osiągnąć pracodawca, gdyby nie doszło do szkody.

Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia;

Odszkodowania można żądać, w sytuacji, gdy pracownik złamał umowę o zakazie konkurencji. Dotyczy to zarówno umowy obowiązującej w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu. W takiej sytuacji pracodawca może zażądać finansowego zadośćuczynienia, ale należy udowodnić, że zostały złamane zapisy umowy o zakazie konkurencji. Uzyskanie odszkodowania od byłego pracownika może wymagać postępowania sądowego. Poza tym pracodawcy przysługuje odszkodowanie, gdy pracownik porzuci miejsce pracy oraz w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wiąże się to ze złożeniem pozwu do sądu pracy celem odzyskania odszkodowania.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here