Zakończenie działalności gospodarczej wymaga w pierwszej kolejności wyrejestrowania w CEIDG. Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej najpóźniej w terminie 7 dni od daty trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Wniosek o zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

1. osobiście albo

2. wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza).

W rubryce 16 wniosku należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności nie może być późniejsza niż dzień złożenia wniosku. Informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG  zostaje przesłana do właściwego dla przedsiębiorcy:  Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

ZUS i podatki

W terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia (czyli zaprzestania działalności)  płatnik składek musi dokonać wyrejestrowania w ZUS. Przedsiębiorca  który kończy  działalność w danym miesiącu, powinien sporządzić remanent likwidacyjny w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca. W remanencie powinny zostać wyszczególnione wszelkie produkty i towary, które nie zostały sprzedane, jak również surowce, które planowano zużyć dla produkcji  gotowych wyrobów i towarów, oraz tzw. wyposażenie. Jeżeli przedsiębiorca był podatnikiem podatku VAT musi on dokonać zgłoszenia o zaprzestaniu  wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług lub  podatkiem akcyzowym”. Formularz VAT-Z składa się tylko w przypadku  całkowitego zakończenia wszelkich czynności opodatkowanych VAT, taki stan rzeczy wiąże się ponadto z koniecznością zapłaty podatku od towarów,  które nie zostały sprzedane.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza może zostać ponadto zawieszona na okres od 1 do 24 miesięcy, zawieszenie w odróżnieniu od likwidacji pozwala na powrót do prowadzonej działalności po upływie danego okresu. Działalność może zostać zawieszona tylko w wypadku gdy firma nie zatrudniała żadnych pracowników, rozwiązanie takie daje możliwość  niepłacenia składek na ubezpieczeni społeczne, chorobowe i wypadkowe, przedsiębiorca nie musi ponadto składać deklaracji VAT i wpłacać zaliczek na podatek dochodowy.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

– ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

– ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

– ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

– ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

– wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

– ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

– może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej następuje na wniosek  przedsiębiorcy.  Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia  wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.  Wniosek taki powinien zawierać: nazwę lub firmę, numer  KRS, numer NIP, siedzibę i adres przedsiębiorcy , datę rozpoczęcia zawieszenia, datę wznowienia. Informacje o zawieszeniu są automatycznie przekazywane do ZUS, jeżeli przedsiębiorca chce w okresie zawieszenia dobrowolnie opłacać składki emerytalne i rentowe, musi przekazać do ZUS elektronicznie, osobiści lub pocztą stosowne dokumenty.

Jakie są Wasze doświadczenia z likwidacją działalności gospodarczej?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here