Przedsiębiorca planujący dłuższą nieobecność w firmie powinien zadbać o ustanowienie osoby, która będzie uprawniona do reprezentacji firmy w jego imieniu. Takie upoważnienie szczególnie istotne jest gdy w czasie nieobecności właściciela do firmy zawita kontrola. Art. 281a Ordynacji Podatkowej przewiduje, że podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).

Osoby, o których mowa w przepisie, nie muszą mieć szczególnych kwalifikacji. Dobrze gdy jest to osoba dobrze znająca działalność przedsiębiorstwa, jest to szczególnie wygodne także dla kontrolujących. Reprezentantem może być oczywiście również adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy.

………………………………….
(miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ja, niżej podpisany …………………………………..,zamieszkały………………………………………………………… udzielam pełnomocnictwa mojemu pracownikowi…………………………………………………………………. zamieszkałemu  w …………………………….………..legitymującemu się dowodem osobistym seria …………nr…………… wydanym przez…………………………………………………………………do zastępowania mnie i reprezentowania podczas kontroli prowadzonych w mojej firmie ………………………. z siedzibą…………………………………….., a także do działania w imieniu i na rzecz firmy wobec wszelkich władz, urzędów, administracji państwowej, osób prawnych i fizycznych, do składania przed nimi  oświadczeń i wniosków, a także do odbioru i kwitowania dokumentów, korespondencji, przesyłek i należności związanych z funkcjonowaniem firmy. Pełnomocnictwo obowiązuje od …………………………………………do……..………………………………………

………………………………………..
własnoręczny podpis

Czy Wy sporzadzaliście już kiedyś taki dokument?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here