Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Od kilku lat przepisy w tym zakresie są systematycznie upraszczane, w 2009 r.  wprowadzone zostało tzw. jedno okienko, a nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  z 1 lipca 2011r wprowadzono  Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie wniosek o rozpoczęcie działalności składany jest na specjalnym formularzu, który trafia do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wniosek  o wpis do CEIDG  jest również  wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Niestety jedno okienko nie zwalnia nas z konieczności wizyty w ZUS – oprócz złożenia wniosku, dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego i złożyć formularz ZUS ZUA czy ZUS ZZA. Jeżeli nasza firma będzie miała formę jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej wystarczy złożyć wniosek o wpis do CEIDG, natomiast spółki handlowe wymagają ponadto rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku można także wskazać wybraną formę opodatkowania jednakże rejestracja dla celów podatku VAT będzie już wymagała dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym.
Pozostałe obowiązki związane z rozpoczęciem działalności

Wyrabiamy pieczątkę. Co prawda przepisy prawne nie nakazują posiadania pieczątki, będzie ona jednak niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego czy wystawianiu faktur.

Zakładamy rachunek bankowy.  Przedsiębiorca musi dokonywać lub przyjmować płatności za pośrednictwem swojego rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy:

– stroną transakcji jest inny przedsiębiorca;

– jednorazowa wartość  transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15.000 Euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP.

W formie bezgotówkowej należy ponadto opłacać składki na ubezpieczenie, na konto firmowe dokonywany jest ewentualny zwrot podatku VAT.

Jakie formalności musieliście wypełnić, aby założyć swoją firmę?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here