Podstawową zasadą przyjętą przez ustawodawcę w prawie ochrony środowiska jest reguła „zanieczyszczający płaci”, zgodnie z którą  sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić koszty zapobiegania tym szkodom lub naprawiania ich skutków. Instrumentem realizacji tej zasady są środki finansowo-prawne ochrony środowiska które obejmują m.in.:

– opłatę za korzystanie ze środowiska;

– administracyjną karę pieniężną;

– zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska.

Opłata za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z art. 273 ust. 1 p.o.ś opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3. pobór wód;

4. składowanie odpadów.

W praktyce przedsiębiorcy są najczęściej zobowiązani do opłat za emisję spalin emitowanych przez służbowe pojazdy bez względu na ich rodzaj (osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy) oraz napęd (benzyna, olej, gaz). Obowiązek naliczania i uiszczania opłat ciąży na podmiocie widniejącym na fakturze, własność pojazdu ma drugorzędne znaczenie może on np. należeć do pracownika lub być leasingowany.

Jak wyliczyć opłatę?

Ilość spalanego paliwa x jednostkowa stawka opłat = opłata za korzystanie ze środowiska

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca jest właścicielem samochodu osobowego po raz pierwszy zarejestrowanego 01 stycznia 2002r. W pierwszym półroczu 2011 r. zużyto 3.500 litrów benzyny silnikowej.

3.500 litrów (ilość paliwa) x 0,755kg/l (gęstość benzyny) = 2.643 kg (2, 643 Mg)

2,643 Mg x 11,34 zł/Mg (stawka opłaty za 2011r.) = 30 zł

Jeżeli półroczna wysokość opłat nie przekracza 400 zł przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku jej wpłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego.
Dokonując obliczenia należy posłużyć się przelicznikami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Akt ten zawiera m.in. informację o gęstości paliw, która konieczna jest do przeliczenia litrów na tony, bowiem stawki opłat jednostkowych podane są za megagram, a na fakturach podawana jest ilość zatankowanych litrów.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta ze środowiska bez uzyskania stosownego pozwolenia lub decyzji obowiązany będzie do uiszczenia opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska, ponadto stosowny organ ma możliwość egzekwowania opłat za korzystanie ze środowiska do pięciu lat wstecz razem ze wszystkimi zwyżkami i należnymi odsetkami. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę a także składa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalania wysokości opłaty do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza (do 31 lipca i do 31 stycznia).

Administracyjna kara pieniężna

Administracyjne kary pieniężne nakładane są jako sankcje za naruszenie lub przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska. Do opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zastosowanie mają przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa a funkcje organów podatkowych pełnią w tym przypadku marszałek województwa oraz wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Wysokość kar administracyjnych określa się jako wielokrotność jednostkowych stawek opłat, lub w oparciu o jednostkowe stawki kar.

Inne obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska

Oprócz opłaty za korzystanie ze środowiska szereg innych aktów prawnych nakłada na przedsiębiorców obowiązki związane z ochroną środowiska:

– Zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach producenci i importerzy baterii i akumulatorów muszą do 15 marca złożyć marszałkowi województwa sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz o rodzaju, ilości i masie baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu.

– Zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej szereg podmiotów – w tym między innymi przedsiębiorcy wprowadzający na obszar kraju towary w opakowaniach oraz opony i oleje smarowe, a także przedsiębiorcy pakujący produkty wytworzone przez innego producenta i wprowadzający je na krajowy rynek – ma obowiązek rozliczyć opłatę produktową do dnia 31 marca każdego roku. Obliczenie wysokości opłaty produktowej jest dość skomplikowane, wymaga znajomości takich parametrów jak masa opakowań wprowadzonych na rynek wraz z towarami oraz masa odpadów opakowaniowych, które zostały poddane recyklingowi lub odzyskowi, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na podpisanie umowy z organizacją odzysku, która przejmuje wszelkie obowiązki związane z obliczaniem opłaty i składaniem sprawozdań.

– Zgodnie z ustawą o odpadach przedsiębiorcy wytwarzający odpady w zależności od ich ilości i rodzaju muszą:

a) uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów jeżeli wytwarzają powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;

b) uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeżeli wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie;

c) przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami jeżeli wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Czy Wy dbacie o środowisko?

1 KOMENTARZ

  1. Podstawą jest segregacja śmieci. Po sraceggeji możemy kierować odpowiednie sorty do użytku wtf3rnego, recyclingu, spalania, bioodpady do produkcji nawozu, a tylko reszta na skład.Diabeł tkwi jednak w szczegf3łach, np. cała ta akcja z produkcją torebek na zakupy biodegradowalnych jest chora. Takie torby powinny być trwalsze czyli do kilkukrotnego użytku, wtedy będzie ich kilkakrotnie mniej a nie będzie to zanieczyszczać środowiska jeśli przypilnujemy aby jak już się zniszczą wszystkie były odsegregowane ze śmieci podobnie jak wszystkie inne plastiki zresztą. Podobnie nie ma sensu wprowadzać kaucji na butelki plastikowe, one nie muszą trafiać do recyclingu przez sklepy, to jest droższe niż droga przez śmietniki na śmieci posegregowane. Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here