Drogi wewnętrzne nie podlegają jurysdykcji gminy czy powiatu.  Z reguły finansowanie ich powstania – zatem ich budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu. Droga wewnętrzna zatem będzie drogą prywatną, gdyż jej powstanie i utrzymanie uzależnione jest od woli właścicieli przylegających do pasa drogi wewnętrznej działek. Połączenie dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń – należy już do zarządcy drogi publicznej. [1] Przywołane powyżej okoliczności i przepisy mają znaczenie dla udzielenia kompletnej odpowiedzi na postawione pytanie – kiedy i jak można nadać nazwę ulicy prywatnej.

Nadawanie nazwy ulicy prywatnej (drogi wewnętrznej) obywa się z zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych. Nadanie nazwy następuje w formie uchwały podjętej przez radę gminy w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Podjęcie takiej uchwały wymaga jednakże czynnego zaangażowania mieszkańców (sąsiadów) mieszkających przy takiej drodze, gdyż nadanie nazwy ulicy prywatnej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt.13 Ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy (czy odpowiednio – Rady Miasta) należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych. Zgodnie z orzecznictwem, „kompetencja rady gminy do nadania nazw ulicom w drodze uchwały obejmuje zarówno ulice publiczne, jak i niepubliczne, zaś wystarczającą podstawę stanowi art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. Abstrakcyjność podjętej uchwały przejawia się w tym, że skutki związane z nadaniem ulicy określonej nazwy nie będą się zamykać w jednej konkretnej sytuacji”. [2]

Wniosek o podjęcie takiej uchwały powinien zostać zgłoszony przez współwłaścicieli działek drogowych, którzy powinni wskazać, że droga wewnętrzna prywatna została ustanowiona na działkach o wskazanych numerach ewidencyjnych i w jakim kierunku w stosunku do już istniejącej ulicy przebiega. Działki drogowe stanowić powinny własność wnioskodawców. Następnie wnioskodawcy powinni zaproponować nazwę ulicy – można zaproponować kilka nazw. Należy pamiętać, że Rada Gminy wybierze tę nazwę, która nie występuje w gminie, gdyż nazwy ulic nie mogą się powtarzać. Droga, której dotyczy wniosek musi być drogą istniejącą – nie może to być planowania inwestycja. Fizycznie istniejącej drodze wewnętrznej może być nadana nazwa.

Z praktycznego punku widzenia na nowej, nazwanej ulicy prywatnej numery domów będą nadawane inaczej – bez tzw. łamania przez „A” czy „B”. Niektórzy właściciele – zwłaszcza, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą – będą szczególnie zdeterminowani, aby do siedziby ich firmy można było łatwo trafić. W kwestii nazwy – nie ma wielu ograniczeń, wiele zależy od fantazji mieszkańców oraz zasad panujących w gminie. Niekiedy na danym osiedlu są same „kwiatowe” nazwy ulic – Słonecznikowa, Makowa, Różna.

W Polsce istnieją również inne (bardziej fantazyjne nazwy) – ulica Sezamkowa czy ulica Poniedziałkowy Dół. Bez odpowiedniej zgody wszystkich współwłaścicieli – uchwała nie zostanie podjęta. Nieuzyskanie pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest zlokalizowana droga wewnętrzna, której nadano nazwę bez zgody i wiedzy innych osób – narusza interes prawny tych osób wynikający z prawa własności, co może doprowadzić do uchylenia uchwały. [3]

A czy Wy nadawaliście  kiedyś nazwę ulicy wewnętrznej?

Źródła:

[1] Art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

[2] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2011 r. II OSK 633/2011, LexPolonica nr 2577552

[3] Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2011 r. II OSK 59/2011, LexPolonica nr 2575377

1 KOMENTARZ

  1. JA JESTEM WŁASCICIELEM DROGI PRYWATNEJ.

    GMINA NADAŁA JEJ NAZWĘ A JA NAWET NIE BYŁAM O TYM FAKCIE POINFORMOWANA. TU MOJE PYTANIE CO MOGĘ Z TYM FANTEM ZROBIĆ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here