Prawo Sposoby rozwiązania i ustania stosunku pracy

Sposoby rozwiązania i ustania stosunku pracy

-

Wypowiedzenie umowy o pracę

Umowę o pracę może wypowiedzieć zarówno pracownik jak i pracodawca, w obydwu przypadkach jest to jednostronna czynność prawna do której nie potrzebna jest zgoda drugiej strony. W ten sposób najczęściej rozwiązywana jest umowa na czas nieokreślony, ale także umowa na czas próbny czy umowa na zastępstwo. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć jedynie gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ponadto umowa powinna zawierać w swej treści klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego okresu. W sytuacji gdy wypowiedzenie umowy jest decyzją pracodawcy dokument powinien zawierać pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy, ze wskazaniem adresu sądu i terminu, w jakim to odwołanie pracownik powinien złożyć. W przypadku odwołania od wypowiedzenia termin do złożenia pozwu w sądzie wynosi 7 dni od daty otrzymania pisma wypowiadającego umowę o pracę. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, pismo wypowiadające umowę o pracę powinno ponadto wskazywać przyczynę dokonanego wypowiedzenia. Przyczyna powinna być przez pracodawcę wskazana w sposób rzeczywisty i konkretny.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to najbardziej zgodny dla obu stron sposób zakończenia współpracy, daje on możliwość swobodnego oznaczenia terminu zakończenia pracy. Nie musi ono być zawarte na piśmie jednak dla celów dowodowych warto tak uczynić. Można to zrobić poprzez:

– zawarcie porozumienia na piśmie;

– wystąpienie przez jedną ze stron z pisemną ofertą rozwiązania umowy o pracę ze wskazaniem proponowanego terminu jej rozwiązania.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

– ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

– popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

– zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn przez pracownika niezawinionych reguluje art. 53 kp, zgodnie z którym pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

– jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

– w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Wśród innych sposobów ustania stosunków pracy należy wymienić:

– rozwiązanie umowy o pracę na skutek upływu czasu, na jaki została zawarta;

– rozwiązanie na skutek wykonania określonej pracy (umowa na czas wykonania określonej pracy);

– wygaśnięcie stosunku pracy.

Wygaśnięcie stosunku pracy może nastąpić wskutek:

– śmierci pracownika;

– śmierci pracodawcy, chyba że pracownik zostanie przejęty przez nowego pracodawcę w trybie art. 231 kp;

– 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika.

Jakie mieliście doświadczenia z rozwiązywaniem umów? Podzielcie się spostrzeżeniami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak dostać pozwolenie na broń?

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń, o której mowa w Ustawie o broni i amunicji, jest zobowiązana złożyć wniosek do właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Można tam zasięgną informacji dotyczących możliwości uzyskania i warunków uzyskania takiego pozwolenia. Problematykę uzyskania przez osoby fizyczne pozwolenia na broń reguluje ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Kto i dla jakich celów może uzyskać pozwolenie na posiadanie broni?

Jak wychować yorka?

Yorki wyglądem przypominają pluszowe zabawki, dlatego często zapomina się o ich pochodzeniu i potrzebach. Pełna nazwa tej rasy to Yorkshire Terrier i jak wszystkie teriery yorki są pieskami bardzo energicznymi i chętnymi do pracy.

Zobacz też

Czy i co można jeść rękami?

Istnieją dania, których jedzenie jest bardzo skomplikowane i wymaga perfekcyjnego posługiwania się sztućcami. Podczas krojenia potrawy powinno dotykać się jej tylko sztućcami. Jednakże co zrobić, gdy postawione przed nami danie wydaje się niemożliwym do pokrojenia? Czy można pomóc sobie rękami?

Bluza męska – jak poprawić jej casualowy styl

Bluza to uniwersalna część garderoby, która zależnie od kroju i doboru dodatków może spełniać różne funkcje w codziennej, męskiej...

Zimowe zabawy z dziećmi w domu

Zima to zdecydowanie piękna pora roku, trzeba tylko nauczyć się dostrzegania jej zalet. Wprawdzie temperatura spada poniżej zera, na...

Może Cię zainteresuje: