Prawo Ugoda pozasądowa z pracodawcą

Ugoda pozasądowa z pracodawcą

-

Jeżeli strony sporu chcą uniknąć uciążliwego i kosztownego procesu powinny dążyć do zwarcia ugody pozasądowej i uniknąć oddania sprawy do sądu pracy. Najbezpieczniej dla obu stron jest zawrzeć taką ugodę na piśmie aby uniknąć przyszłych nieporozumień. Zawarte porozumienie nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych tzn. nie może być sprzeczne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i słusznym interesem pracownika.

Zawarcie ugody pozasądowej jest niewątpliwie najkorzystniejszym sposobem zakończenia sporu, niemniej jednak wymaga daleko idących ustępstw zarówno jednej jak drugiej strony co w praktyce nie zawsze jest możliwe do zrealizowania. Jednakże nawet w sytuacji gdy sporna sprawa trafi już na drogę postępowania sądowego w każdym momencie jego trwania możliwe jest zawarcie ugody przed sądem. Możliwe jest też zawarcie ugody co do części niektórych żądań zawartych w pozwie. Zawarta przed sądem ugoda kończy postępowanie i w razie niewykonania określonych w niej warunków przez którąkolwiek ze stron podlega ona wykonaniu na takich samych zasadach jak wyrok sądu, czyli poprzez wydanie tytułu egzekucyjnego i ewentualną egzekucję komorniczą. Ugoda sądowa podlega kontroli pod względem zgodności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz badaniu, czy zawarcie ugody nie zmierza do obejścia prawa. Aby mieć pewność co do trwałego zakończenia sporu strony często dążą do zawarcia ugodzie tzw. klauzul zamykających powodujących zrzeczenie się ewentualnych przyszłych roszczeń.

Komisje pojednawcze

W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy mogą być powoływane komisje pojednawcze. Komisję pojednawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników. Z wnioskiem do komisji może wystąpić tylko pracownik. Komisja pojednawcza powinna dążyć, aby załatwienie sprawy w drodze ugody nastąpiło w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika. Jeżeli postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadziło do zawarcia ugody, komisja na żądanie pracownika, zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego, przekazuje niezwłocznie sprawę sądowi pracy. Wniosek pracownika o polubowne załatwienie sprawy przez komisję pojednawczą zastępuje pozew.

Przykłady porozumień ugodowych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem:

– pracodawcę, który zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, obciąża zobowiązanie do zapłaty uzgodnionego odszkodowania. Aby zwolnić się z obowiązku wypłaty odszkodowania pracodawca musiałby zawrzeć z byłym pracownikiem ugodę rozwiązującą umowę o zakazie konkurencji;

– pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach kodeksu pracy. Wysokość odszkodowania może zostać obniżona na mocy ugody zawartej między stronami stosunku pracy.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Szarlotka sypana – przepis

Tak naprawdę każdy, kto od czasu do czasu umila życie sobie i swoim domownikom różnymi wypiekami ma swój, niepowtarzalny przepis na sypaną szarlotkę.

Mury obronne w Polsce

Mury obronne na przestrzeni wieków z różnych powodów ulegały przekształceniom, bądź były niszczone czy rozbudowywane. Ich fosy najczęściej wysuszano, a potem zasypywano. Na szczęście można jeszcze w naszym kraju znaleźć wiele dobrze zachowanych obwarowań miejskich. Bardzo często próbuje się przywrócić im świetność, ponieważ stają się wizytówką miast, które okalają.

Zobacz też

Kupno samochodu – na co zwrócić uwagę?

Kupno samochodu dla laika to prawdziwe wyzwanie. Co należy wiedzieć, aby nie dokonać złego wyboru? Jakie dane należy sprawdzić, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych?

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o podatkach?

Nikt nie lubi podatków, jednak każdy przedsiębiorca powinien stale poszerzać wiedzę na ich temat. Opanowanie szczegółowych przepisów pozwoli Ci...

Idealne kremy pod makijaż letni – sprawdź, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze!

Czy wiesz, czym powinnaś się kierować, poszukując kremu pod makijaż na lato? Jakie wymagania powinien spełnić i o czym...

Może Cię zainteresuje: