Praca Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

-

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje pracodawcom, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i jednocześnie nie osiągają w swoim zakładzie pracy wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Ponadto dofinansowanie nie zostanie także przyznane pracodawcy, który co prawda zatrudnia osoby niepełnosprawne, lecz zostały zaliczone do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności i mają ustalone prawo do emerytury1.

1. Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby przysługiwało mu dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnianych przez niego?

– pracownicy niepełnosprawni zatrudniani przez pracodawcę zostali ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
pracodawca spełnia wymogi ustawowe dotyczące wysokości wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych (przekracza on 6%)
– pracodawca nie może mieć zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przekraczałyby kwotę 100 zł. Miesięczne dofinansowanie może zostać wstrzymane na mocy decyzji Pełnomocnika w razie ujawnienia tych zaległości
– pracodawca ubiegający się o dofinansowanie musi złożyć wniosek o przyznanie takiego dofinansowania za dany miesiąc oraz składać Pełnomocnikowi miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych zatrudnianych przez pracodawcę (informacje te mają również dotyczyć pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, pracowników niewidomych)2. Dokumenty powyższe należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego (może to również uczyć pisemnie)
– pracodawca jest obowiązany umożliwić w swoim zakładzie pracy kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy czy przedstawicieli Funduszu w celu sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w przesłanej dokumentacji

2. Ile wynosi miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika będącego osobą niepełnosprawną?

Kwota dofinansowania nie jest taka sama dla wszystkich pracowników. W zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika, dofinansowanie przysługuje w wysokości:
– 180% najniższego wynagrodzenia – gdy mowa o osobach niepełnosprawnych zakwalifikowanych do znacznego stopnia niepełnosprawności (od 1 stycznia 2012 r. – 170%)
– 100% najniższego wynagrodzenia – gdy mowa o osobach niepełnosprawnych zaliczonych do grupy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (od 1 stycznia 2012 r. – 125%)
– 40% najniższego wynagrodzenia – gdy mowa o osobach niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została uznana za lekką (od 1 stycznia 2012 r. – 50%)

Ponadto kwoty miesięcznego dofinansowania zostają dodatkowo zwiększone o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych3. Miesięczne dofinansowanie nie może jednakże przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych przez pracodawcę kosztów płacy, zaś w przypadku dofinansowania dla pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą (w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) 75% tych kosztów.

3. Jaka jest procedura udzielenia dofinansowania do wynagrodzenia miesięcznego niepełnosprawnych pracowników?

– pracodawca składa wniosek o przyznanie dofinansowania i wskazane powyżej informacje na temat osób niepełnosprawnych zatrudnianych przez niego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą
wraz z wnioskiem pierwszym pracodawca musi przesłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych swoje dane (dane dotyczące przedsiębiorstwa, zakładu pracy), zwłaszcza: pełną nazwę przedsiębiorstwa, numery REGON i NIP, adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju, adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju, imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada – dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem4
– pracodawca do wniosku dołącza kopie aktualnych dokumentów, potwierdzających dane dotyczące przedsiębiorstwa oraz upoważnienie dla osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem
– pracodawca, który zamierza składać wniosek lub informacje w formie elektronicznej, otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz (w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego)5
– po dokonaniu przez pracodawcę kompletnego zgłoszenia i prawidłowego wypełnienia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w terminie 14 dnia od otrzymania tych dokumentów przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie wraz z informacją o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej przez pracodawcę we wniosku6

Jakie jest Wasze zdanie o dofinansowaniach dla pracowników niepełnosprawnych? Czy są wystarczające? Podzielcie się z nami swoją opinią!

1. Art. 26a ust. 1a i ust. 1a(1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
2. Art. 26c ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
3. Art. 26a ust. 1b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
4. § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009r . w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
5. § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
6. Art 26c ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Mieszkanie w stylu art deco – aranżacje

Nazwa art deco nie oznacza nic innego jak sztukę dekoracyjną - dosłownie. Styl powstał w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli okresie dość trudnym, a inspirował się głównie minionymi epokami.

Ciepła czapka na chłodne dni a korzyści dla zdrowia

Czas jesienno-zimowy w Polsce cechuje się dużą zmiennością pogody....

Zobacz też

Jak sprawdzić, czy dziecko jest gotowe do szkoły?

Kończy się czas wśród misiów, lal, siadania na dywanie, leżakowania, a zaczną zajęcia na twardych krzesłach wymagające skupienia przez każde 45 minut. Zmieni się sytuacja życiowa i środowisko małego człowieka, powstanie szereg odmiennych wymagań i obowiązków. Chłonne umysły dzieci są jednak w stanie zaakceptować tę nowość, choć jedne lepiej, a inne gorzej radzą sobie z narzuconą rutyną. Może się zdarzyć, że dziecko mimo np. znaczących możliwości intelektualnych, pozwalających na podjęcie obowiązku szkolnego, może być niegotowe na odmienne doświadczenie w sferze emocjonalnej.

Peruki Lublin – odzyskaj piękne włosy

Fryzura jest nieodłącznym atrybutem wizerunku człowieka. Od wieków ludzie przywiązywali dużą wagę do tego, jak prezentują się ich włosy....

Loteria szczepionkowa. Jak się zapisać? Jakie są szanse na wygraną? Kiedy odbędą się losowania?

Biorąc udział w loterii szczepionkowej masz szansę wygrać od 200 do nawet 1 000 000 złotych. Wystarczy się zarejestrować...

Może Cię zainteresuje: