Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w czasie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy czy usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować kary:

– upomnienie, nagana – musi wówczas zostać spełniona następująca procedura. Należy to zrobić w formie pisemnej. W dokumencie powinny znaleźć się informacje, dotyczące rodzaju naruszenia obowiązków pracowniczych oraz data zaistnienia takiej sytuacji. Poza tym powiadomienie o możliwości odwołania się pracownika oraz wskazanie terminu, w którym można złożyć pisemny sprzeciw.

W Polsce wynosi on 7 dni od chwili otrzymania kary. Z kolei pracodawca ma 14 dni na rozpatrzenie odwołania. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od daty zawiadomienia o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Upomnienie i nagana to dokumenty, które trafiają do akt osobowych pracownikach.

– kara pieniężna – może zostać przyznana za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Kodeks Pracy reguluje kwestię jej wysokości. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

Często stosowaną formą dyscyplinowania pracowników przez pracodawców są ostrzeżenia. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zwrócenie uwagi pracownikowi, który w opinii pracodawcy nie wykonuje w odpowiedni sposób swoich obowiązków.

Zdarzyło Wam się zostać ukaranym przez pracodawcę? W jaki sposób? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here