Przepisy kodeksu pracy stanowią, iż pracodawca, który nie wypłaca w określonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia jest jednym z najważniejszych powinności, które ma każdy pracodawca względem zatrudnianych przez siebie osób, potwierdzone zostało to również przez sądy. Sąd Najwyższy orzekł, że pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia.

Termin wypłaty wynagrodzenia

Każdy pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanej pracownikom w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników i w zakładzie pracy funkcjonuje regulamin pracy szczegóły związane z wypłatą pensji powinny być w nim zawarte. Pracownik musi otrzymywać wynagrodzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu, jest ono wypłacane z dołu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli wypłata wynagrodzenia miałaby przypaść w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Co zrobić gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

Pracownik który nie otrzymał wynagrodzenia w terminie ma prawo do:

– żądania odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie po niósł z tego tytułu żadnej szkody, a opóźnienie wynikło z okoliczności, za które pracodawca nie ponosił odpowiedzialności;

– żądania odszkodowania w sytuacji gdy pracownik poniósł szkodę na skutek jego niewypłacenia, a brak wypłaty był następstwem okoliczności za które pracodawca ponosi odpowiedzialność.

W niektórych sytuacjach warto jednak starać się załatwić sprawę polubownie i porozumieć się z pracodawcą, który może mieć jedynie przejściowe kłopoty.

Zdarzyło Wam się otrzymać pensję po terminie? Co zrobiliście? Ubiegaliście się o odsetki czy załatwiliście sprawę polubownie? Dajcie znać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here