Problematykę związaną z wydawaniem dowodów tożsamości reguluje Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która ma zostać uchylona i zastąpiona nową ustawą w 2013 r. w związku ze zmianą wzoru dowodu osobistego i ujednoliceniem tego dokumentu w państwach UE. Dowód osobisty jest dokumentem, który nie tylko potwierdza tożsamość osoby, lecz także potwierdza posiadanie polskiego obywatelstwa i uprawnia do przekraczania do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw należących do EOG, które nie są przy tym członkami UE, a także państw, które zawarły z UE umowy stowarzyszeniowe lub inne umowy uznające dowód osobisty za wystarczający do przekraczania ich granic.1

Obowiązek posiadania dowodu osobistego dotyczy tylko osób pełnoletnich (które są obywatelami polskimi, zamieszkują w Polsce) lub ukończyły 15 lat i pracują lub nie mieszkają z rodzicami. Dziecko, które ukończyło 13 lat, ma prawo do otrzymania dowodu osobistego, jeżeli złoży wymagane dokumenty wraz z jednym rodziców.2 W takim wypadku konieczna jest zgoda dziecka i może się ono starać o wyrobienie tymczasowego dowodu osobistego, jeżeli ukończyło 13 lat.

Z kolei dziecko, które nie ukończyło 13 roku życia i nie ma zdolności do czynności prawnych nawet w stopniu ograniczonym, nie ma prawa żądać wydania takiego dokumentu. Istnieje jednakże możliwość uzyskania dla takiego dziecka dowodu osobistego, który Urząd Gminy wydaje na uzasadniony wniosek rodziców.3 Taki dowód osobisty (dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia) jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

Wniosek o wyrobienie dla dziecka dowodu osobistego należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie gminy. Taki wniosek mogą złożyć:

– w imieniu dziecka, które nie ukończyło 13 roku życia – rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie (albo jeden z rodziców, pod warunkiem, że przedstawi pisemną zgodę drugiego z rodziców z poświadczeniem podpisu za zgodność przez Urząd Gminy lub notariusza)4. Powodem, uzasadniającym wydanie dowodu osobistego dla dziecka, może być chęć wyjechania na wakacje, odwiedzenia drugiego rodzica pracującego w innym kraju lub rodziny.
– w imieniu osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, wniosek składa wraz z małoletnim jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.5

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego, który nie ukończył 18 roku życia i nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, podpisuje składający wniosek rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd oraz sam małoletni. Małoletni składa swój podpis w miejscu przeznaczonym na podpis, a rodzic podpisuje wniosek obok tego miejsca. Jeżeli małoletni nie może się podpisać, we wniosku zamieszcza się adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez tę osobę (np. dziecko, które nie ukończyło 13 lat). Ponadto do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:

1) dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, czyli aktualne zdjęcie dziecka bez nakrycia głowy i ukazujące lewy profil dziecka, odsłaniające lewe ucho oraz równomiernie oświetloną twarz
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (lub dokument uzasadniający zwolnienie z tej opłaty)
3) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

Czy wyrabialiście kiedyś dowód osobisty dla Waszego dziecka? Z jakimi trudnościami się spotkaliście? Opowiedzcie nam o tym!

1. Art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych z późniejszymi zmianami
2. Art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych z późniejszymi zmianami
3. Art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych z późniejszymi zmianami
4. § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty
5. § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułJak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?
Następny artykułCzy można zmienić nazwisko dziecka?

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here