Budowa domu Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru domu?

Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru domu?

-

Na zakończenie prac budowlanych w przypadku każdego obiektu mieszkalnego należy wynająć geodetę, który dokona ostatecznego wyznaczenia budynku w terenie po jego wybudowaniu. Jest to tzw. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, obejmująca położenie budynku na gruncie. Nawet w przypadku budynków, na wybudowanie których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę (tylko zgłoszenie), może zostać nałożony na inwestora powyższy obowiązek.1

Odbiór domu jednorodzinnego odbywa się przez złożenie w starostwie (a także powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego) zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Do zawiadomienia należy dołączyć następujące dokumenty:

– oryginał dziennika budowy – stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych (a także zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania prac), wypełniony przez osoby, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.2
– pisemne oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa
– pisemne oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania w czasie budowy z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – o doprowadzeniu ich do należytego stanu
– do dokumentacji należy dołączyć również oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
– protokoły badań i sprawdzeń instalacji, między innymi opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku
– protokół z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z mapką, na której zaznaczony jest budynek i jego usytuowanie w stosunku do powierzchni działki
– potwierdzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych
– kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli zawiadomienie o zakończeniu budowy dotyczy budynku mieszkalnego
– jeżeli w czasie budowy zostały wprowadzone zmiany w projekcie budowlanym (które w sposób istotny nie odbiegają od zatwierdzonego projektu), należy dodatkowo dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.3

W takim przypadku także oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

W przypadku domu jednorodzinnego jest to koniec formalności – po dokonaniu takiego zawiadomienia można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.4

Gdy odbiór ma dotyczyć budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy złożyć wniosek (a nie zawiadomienie!) o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Wniosek składa inwestor, który jest obowiązany dołączyć do niego wszystkie wskazane powyżej dokumenty, takie jak w zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Dodatkowo jednak inwestor powinien:

– złożyć oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – inwestor powinien zawiadomić organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Brak odpowiedzi ze strony tych organów oznacza brak uwag z ich strony.
– wiedzieć, że złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie jest jednoznaczne z wezwaniem właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

Obowiązek uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dotyczy wyłącznie określonych rodzajów obiektów:
– budynków mieszkalnych innych niż dom jednorodzinny i domek letniskowy
– sportu i rekreacji
– użyteczności publicznej (galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze)
– budynków kultu religijnego
– budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej (szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze)
– budynków administracji publicznej.

Czy mieliście jakieś problemy ze skompletowaniem dokumentów potrzebnych do odbioru domu? Czekamy na Wasze komentarze!

1 Art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 Art. 57 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 45 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3 Art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 54 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Zimowe zabawy z dziećmi w domu

Zima to zdecydowanie piękna pora roku, trzeba tylko nauczyć...

Dom z bali – zalety i wady

Dom z bali staje się coraz bardziej opłacalny, zwłaszcza na terenach podgórskich oraz w okolicy jezior. Przemawia na jego korzyść kilka poważnych zalet. Kiedyś domy z bali (przed tzw. bumem budowlanym) był to bardzo drogi interes w porównaniu z kosztami budowy domów z tradycyjnych materiałów. Gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych w ostatnich latach doprowadził niemalże do wyrównania kosztów związanych z budownictwem tradycyjnym i budownictwem drewnianym.

Zobacz też

Rak endometrium – objawy

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że walka z otyłością nie ma nic wspólnego z zapobieganiem powstawania raka endometrium. W rzeczywistości okazuje się, że otyłość jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju tego nowotworu.

O czym pamiętać, kupują nowy wężyk do fajki wodnej?

Elastyczne wężyki do shishy odpowiadają za komfort palenia, a po części również za zapach dymu. Jeśli wybierzesz model, który...

Pompa próżniowa – jak wybrać, montować i eksploatować?

Coraz częściej zdarza się, że nawet we własnych domach i mieszkaniach montujemy systemy klimatyzacji. Oczywiście w prywatnych obiektach są...

Może Cię zainteresuje: