Kiedy każdy pojazd może zostać uwzględniony …

Wymagania, które musi spełnić przyszły samochód firmowy zostały uwzględnione na mocy artykułu 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Wspomniany przepis wskazuje, że pojazd musi być:

– sprawny i dopuszczony do ruchu (kwestia rejestracji oraz aktualnych badań technicznych);

– zakupiony przez podatnika (potwierdza to stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym);

– wykorzystany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu);

– przydatny przynajmniej przez kolejne 12 miesięcy (oczywiście nie można tego potwierdzić w chwili wpisu do ewidencji – liczy się zamiar podatnika).

W jaki sposób przeprowadzić wycenę?

Zasady wyceny środka trwałego zostały uregulowane na mocy  artykułu 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje on następujący sposób oszacowania wartości pojazdu:

Wartość początkowa środka trwałego  = cena zakupu netto (bez podatku VAT) + dodatkowe koszty związane z nabyciem środka trwałego (na przykład koszty transportu oraz ubezpieczenia transportowego pojazdu, opłacone cło lub podatek akcyzowy)
Warto wiedzieć, że niektórzy przedsiębiorcy są uprawnieni do uwzględniania kwoty zapłaconego podatku VAT jako składnika wartości początkowej pojazdu. Taki sposób ewidencji może być stosowany przez podatników, którzy podlegają podmiotowemu lub przedmiotowemu wyłączeniu z podatku VAT. Ten pierwszy wariant znacznie bardziej popularny wariant występuje jeżeli przychody przedsiębiorcy przychody w trakcie ubiegłego roku podatkowego nie przekroczyły kwoty 150 000 złotych.

Ustawodawca przewidział również osobny sposób ustalania wartości pojazdu jeżeli nie można oszacować ceny jego zakupu na podstawie wiarygodnego dokumentu (faktura VAT lub rachunek). Otóż w takiej sytuacji podatnik musi sam przeprowadzić wycenę w oparciu o wartość rynkową podobnych samochodów w grudniu ubiegłego roku.

Czy Wam udało się wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here