Obecnie, aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP) należy spełnić następujące warunki:

– należy prowadzić działalność przynajmniej 2 lata;

– działalność statutowa musi być adresowana do ogółu społeczności lub określonej grupy (wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację życiową lub społeczną). Poza tym działalność statutowa nie może być prowadzona tylko na rzecz swoich członków;

– dochód organizacji przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego;

– organizacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale nie powinna ona być dominująca w porównaniu do działalności pożytku publicznego;

– organizacja posiada kolegialny, niezależny organ kontroli lub nadzoru – zostaje on powołany na mocy statutu. Jego członkami nie mogą być osoby, wchodzące w skład organu zarządzającego lub powiązane z nimi bliskimi relacjami osobistymi lub zawodowymi;

– członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

– statut organizacji musi posiadać zapisy zabezpieczające przed niewłaściwym korzystaniem z jej majątku czy działań mogących mieć niekorzystny charakter (np. zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczania ich jej majątkiem w określonych przypadkach czy zasady przekazywania majątku).

Oto lista przywilejów wynikająca z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego:

– prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych;

– zwolnienie od podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku VAT w określonych sytuacjach, opłat skarbowych oraz sądowych;

– prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji;

– użytkowanie nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach;

– możliwość odbywania służby zastępczej przez poborowych w organizacjach pozarządowych;

– możliwość angażowania do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy.

Obowiązki wynikające z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP):

– dostosowanie statutu organizacji do wymagań przewidzianych przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – chodzi przede wszystkim o dokonanie zmian w statucie, które następnie należy zgłosić do KRS-u;

– sporządzanie i upublicznianie sprawozdań z działalności – w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za określony rok należy przekazać sprawozdanie merytoryczne i finansowe w papierowej wersji do Departament Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Status OPP obliguje także do opublikowania tych dokumentów w internetowej bazie sprawozdań. Powinny się one także znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia lub być ogólnie dostępnymi w inny sposób;

– organizacje tzw. kościelne i wyznaniowe muszą wyodrębnić działalność pożytku publicznego jako odrębną jednostkę organizacyjną.

Czy obowiązki i przywileje wynikające z prowadzenia OPP są Waszym zdaniem wystarczająco czytelne i nieskomplikowane? Podzielcie się opiniami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here