Fałszywe oświadczenie, czyli podanie nieprawdziwych informacji, w celu osiągnięcia korzyści (najczęściej majątkowej) jest czynem prawnie zabronionym. Ze względu na specyfikę poszczególnych czynów może być ono ścigane z różnych artykułów kodeksu karnego.

Fałszywe oświadczenie zgodnie z art. 233

Zgodnie z artykułem 233 kodeksu karnego osoba, która składa fałszywe zeznanie lub oświadczenie (lub zataja prawdę) mające stanowić dowód w sądzie lub w trakcie innego postępowania prowadzonego na podstawie ustawy (w tym przetargu), podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Złożenie fałszywego oświadczenia a art. 270

Złożenie fałszywego oświadczenia może być także ścigane z art. 270 kodeksu karnego, który należy do rozdziału na temat przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Zgodnie z tym artykułem, jeśli podrabia się lub przerabia dokument w celu jego użycia, sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat (zależy to oczywiście od wagi danej sprawy).

Nieprawdziwe oświadczenia w art. 297

Kolejnym artykułem mającym odniesienie do składania fałszywych oświadczeń jest art. 297 kodeksu karnego. Zgodnie z nim osobie, która w celu uzyskania dla siebie (lub innej osoby) od banków i instytucji gospodarujących środkami publicznymi kredytu, dotacji itp. przedkłada fałszywy dokument (w tym także dokument poświadczający nieprawdę), grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Należy podkreślić, że przestępstwo złożenia fałszywego oświadczenia jest tzw. „ściganym z urzędu”, co oznacza, że w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa instytucja ma obowiązek (obowiązek ten należy także do osób prywatnych) zgłoszenia swego podejrzenia do prokuratury czy na policję.

Czy słyszeliście kiedyś o złożeniu fałszywego oświadczenia (np. w przetargu)? Czy cała sprawa wyszła na jaw, a sprawca został ukarany?

4 KOMENTARZE

  1. Jaka jest kara za napisanie nieprawdy (pracownik ubezpieczyciela napisał nieprawdę) w piśmie do poszkodowanego?

    Czy to oszustwo, poświadczenie nieprawdy, czy coś innego?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here