L4 jest zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy wystawianym przez lekarza jako usprawiedliwienie naszej nieobecności w pracy z powodu choroby. Aby nie ponieść żadnych konsekwencji, zobowiązani jesteśmy przepisami Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego dostarczyć nasze L4 w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do płatnika składek.

Jeżeli nasz zakład pracy nie jest uprawniony do wypłaty świadczeń (tzn. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 ubezpieczonych), po otrzymaniu naszego L4 w ciągu 7 dni zobowiązany jest on niezwłocznie przekazać je do ZUS. Jeszcze inny przypadek stanowią osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność oraz ci, którzy z nimi współpracują, a także duchowni, którzy zwolnienie lekarskie dostarczają bezpośrednio do ZUS.

7 dni ale jak to liczyć?

Ważne jest, żeby wiedzieć, że 7 dniowy termin zaczyna biec od dnia następnego po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego. Należy również pamiętać, że jeżeli siódmy dzień wypada w niedzielę albo święto, wtedy ostatnim dniem na złożenie L4 jest pierwszy dzień roboczy po tym dniu wolnym. Wyjątkiem są soboty, które traktowane są jak zwykłe dni robocze.

Zwolnienie lekarskie dostarczyć można osobiście, przez kogoś, ale również możliwe jest wysłanie go pocztą. W tym ostatnim przypadku za termin dostarczenia zwolnienia liczy się datę stempla pocztowego.

Zdarzają się sytuacje, kiedy zwolnienie zostało dostarczone w terminie, jednak zawiera błędy (np. błędny PESEL lub nazwisko), wtedy jest ono zwracane w celu poprawienia błędów przez lekarza. Sytuacja taka nie ma jednak wpływu na termin dostarczenia, ponieważ zwolnienie dostarczyliśmy prawidłowo.

Spóźnienie z dostarczeniem L4

Niezależnie od tego, w jakiej wysokości pobierany jest zasiłek (czy jest to 100%, 80% czy 70%), każdy kto spóźni się z dostarczeniem zwolnienia w terminie, poniesie konsekwencje.

Jeżeli spóźnimy się z dostarczeniem zwolnienia w terminie 7 dni, zasiłek chorobowy zostanie nam obniżony o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia, w którym dostarczyliśmy zaświadczenie. Jeśli dostarczenie L4 nastąpi po zakończeniu orzeczonej niezdolności do pracy, wtedy zasiłek zostanie obniżony o 25%, licząc od 8. dnia orzeczonej niezdolności aż do ostatniego dnia niezdolności do pracy.

Są jednak wyjątki

Jeżeli nasze zwolnienie wystawione jest na okres krótszy niż 8 dni, wówczas spóźnienie się z dostarczeniem L4 nie pociągnie za sobą żadnych konsekwencji. Podobnie nic nie grozi nam, jeżeli za dni objęte sankcją należy nam się wynagrodzenie za czas choroby z tytułu art. 92 Kodeksu pracy.

Niedostarczenie L4 w ogóle

Zdarzyć może się również tak, że pomimo choroby i otrzymania od lekarza zwolnienia nie dostarczamy go wcale (nie korzystamy z niego) i chodzimy normalnie do pracy. Wówczas żadne konsekwencje nam nie grożą. Sytuacja ta najczęściej zdarza się wtedy, kiedy nowo przyjęty pracownik w obawie przed zwolnieniem nie idzie na przysługujące mu zwolnienie lekarskie.

Istnieją również sytuacje, kiedy nie dostarczamy zwolnienia w ogóle, a i nie pojawiamy się w pracy. Pracownik ma obowiązek poinformować swojego pracodawcę i usprawiedliwić swoją nieobecność, chociażby telefonicznie, najpóźniej w dniu następnym po nieobecności w pracy. Jeżeli pracownik nie usprawiedliwi w ogóle swojej nieobecności, a dodatkowo zarzucić mu można, że działał całkowicie świadomie, wówczas pracodawca ma prawo potraktować jego czyn jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które daje podstawę do rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 Kodeksu pracy).

Należy jednak w tym miejscu zauważyć, że nieterminowe dostarczenie L4 nie jest przyczyną do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Spóźniliście się kiedyś z dostarczeniem L4? Czy Waszym zdaniem termin na dostarczenie zwolnienia jest wystarczający?

4 KOMENTARZE

  1. Witam co mozna zrobić w sytuacji gdy pracownik nie dostarczył zwolnenia L4 w trakcie jego trawania informujac iż trwać ono bedzie dwa tygodnie, a po jego upływie, biorąc pod uwagę że je wogółe posiadał nadal nie pojawia się w pracy i nie kontaktuje w tejze sprawie ??

  2. A powiedzcie mi ja jako pracownik dostarczyłem zwolnienie w terminie Ale księgową się spóźniła je dostarczyć do zusu. Powiem tak w styczniu zerwalem więzadła w kolanie początek stycznia i za styczeń mi pracodawca wypłacił za zwolnienie za luty wyplacal mi ZUS i od lutego do tej pory jestem bez pieniędzy co mam zrobić w takim wypadkuk ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here