Recepta jest dokumentem takim jak i dowód osobisty czy prawo jazdy. Z doniesień mediów wynika, że przyczyny podrabiania recept są różne. Recepty podrabiają zarówno pacjenci, jak i lekarze, pielęgniarki czy nawet sami farmaceuci.

Kary za przestępstwo

Za podrobienie recepty będącej dokumentem lub jej przerobienie w celu użycia jako autentycznej zgodnie za art. 270 Kodeksu karnego grozi kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Takiej samej karze podlegać będzie osoba, która wypełnia blankiet zaopatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo używająca tego dokumentu.

Karze podlegać będzie też osoba, która czyni przygotowania do przestępstwa podrobienia dokumentu, którym jest recepta. Za ten czyn ustawodawca przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat 2.

W jaki sposób przestępstwo może zostać wykryte?

Największa odpowiedzialność spoczywa na farmaceucie, który przyjmuje recepty i je realizuje. Kiedy ma uzasadnione podejrzenia, że dokument ten został podrobiony, powinien zastosować się do zapisów Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Farmaceuta ma prawo odmówić realizacji podrobionej recepty, zatrzymać ją, a także najszybciej jak to możliwe zawiadomić o zaistniałej sytuacji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i właściwy ze względu na miejsce wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowo farmaceuta o całym zdarzeniu poinformować może osobę lub świadczeniodawcę, który jest uprawniony do wystawienia recepty. W sytuacji, gdy do apteki przyjdzie pacjent z podrobioną receptą, farmaceuta będąc świadkiem przestępstwa, ma obowiązek powiadomić także policję, ale nie ma prawa zatrzymać podejrzanego o podrabianie recepty.

Cz recepta powinna być traktowana tak samo jak inne dokumenty, np. dowód osobisty lub prawo jazdy? Jakie jest Wasze zdanie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here