Majątek wspólny tworzą m.in.:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

– oszczędności zgromadzone w bankach i na funduszach emerytalnych;

– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

– nieruchomości (dom, mieszkanie, działka);

– przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków. [1]

Wraz z ustaniem małżeństwa wspólnota majątkowa małżonków przestaje istnieć, wygasa. Podczas procesu rozwodowego sąd, na wniosek jednego z małżonków, może dokonać podziału majątku wspólnego, ale tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. [2]

Jeżeli jednak sposób podziału majątku budzi wiele kontrowersji i małżonkowie nie mogą się w tej kwestii porozumieć wówczas, już po otrzymaniu wyroku rozwodowego, będą musieli wnieść kolejną sprawę, tym razem o podział majątku.

Umowa zawarta między małżonkami

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że aby każdy z małżonków stał się właścicielem poszczególnych składników majątku, to musi on zostać najpierw podzielony. Podziału majątku można oczywiście dokonać bez udziału sądu poprzez umowę zawartą między małżonkami. Ten sposób jest zdecydowani prostszy, mniej uciążliwy i po prostu o wiele krótszy niż sądowy podział majątku, ale wymaga dojścia do porozumienia między byłymi małżonkami, a to zazwyczaj okazuje się bardzo trudne, jeżeli wręcz nie niemożliwe.

Żeby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów, warto jednak spróbować „pokojowego” podziału i w umowie dokładnie wypisać co komu przypadnie w udziale. Ale tu uwaga: jeżeli ma w grę wchodzą nieruchomości, to umowa ta musi zostać zawarta w formie umowy notarialnej.

Sądowy podział majątku

Jeżeli jednak byli małżonkowie nie prezentują zgodnego stanowiska w sprawie podział majątku dorobkowego, wówczas nie obejdzie się bez konieczności wniesienia do sądu rejonowego (właściwego ze względu na miejsce położenia majątku) odrębnego wniosku w postępowaniu nieprocesowym o dokonanie podziału majątku. Trzeba się tu jednak liczyć z dość wysokimi kosztami sądowymi.

We wniosku tym należy wymienić wszystkie przedmioty i prawa podlegające podziałowi oraz określić wartość dzielonego majątku. W przypadku nieruchomości koniecznie określić trzeba jej lokalizację, powierzchnię oraz przeznaczenie i dane geodezyjne z ewidencji gruntów. Jako załącznik przydadzą się też wypisy z ksiąg wieczystych, stwierdzające, że dana nieruchomość należy do byłych małżonków. Niezbędne jest także przedstawienie dokumentu, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej, np. wyroku rozwodowego.

Warto wiedzieć, że majątek jest dzielony po równo bez względu na to jaki wkład w jego zakup mieli małżonkowie, choć każda ze stron może wnioskować o nierówny podział majątku. Żeby tak się jednak stało muszą zaistnieć „ważne powody”. Nie ma tu jednak większego znaczenia wysokość dochodów obu stron, ani nawet to, że jeden z małżonków nie pracował, tylko zajmowała się dziećmi.

Podział majątku wspólnego może nastąpić przez:

– podział fizyczny (w naturze) – obie strony dzielą między sobą poszczególne składniki majątku (dotyczy głównie nieruchomości);

– przyznanie całej rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność i orzeczenie obowiązku spłaty na rzecz drugiego małżonka;

– sprzedaż majątku i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy byłych małżonków.

Źródła:

[1] art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

[2] art. 58 par. 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here