Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, zwłaszcza te, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane danemu organowi z urzędu. Chodzi tu przede wszystkim o sprawy proste, nie wymagające dodatkowych wyjaśnień, ani informacji, którymi by urząd nie dysponował.

Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia „bez zbędnej zwłoki”. Ustalił za to konkretne terminy załatwienia sprawy, czyli np. odpowiedzieć na nasz wniosek, podanie lub prośbę. Wynoszą one:

1) Miesiąc – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego oraz w przypadku wniesienia odwołania na decyzję urzędnika;

2) Dwa miesiące – w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Termin liczy się od dnia wszczęcia postępowania. W pewnych sytuacjach istnieją też określone wyjątki, które regulują przepisy szczególne. Kłopotliwe wydaje się też być nieokreślenie przez ustawodawcę pojęcia „spraw szczególnie skomplikowanych” oraz możliwość niewliczania do biegu terminu okresów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wbrew pozorom urzędy nie mają jednak dużego pola manewru i najczęściej bywa tak, że mają miesiąc na odpowiedź. Sytuacje, w których nie załatwiają spraw w tym okresie, nie należą wcale do rzadkich. Jeżeli organ administracji nie wyrobił się w terminie, powinien nas o tym powiadomić i wskazać przyczyny oraz termin, w którym sprawa zostanie załatwiona.

Niezależnie od tego na uchybienie terminu służy nam prawo wniesienia zażalenia do organu wyższego stopnia. W przypadku organów jednostek samorządu terytorialnego (np. urzędu miasta) będzie to Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jeżeli nie ma takiego organu, możemy wnieść wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Dodatkowo urzędnikowi, który bez uzasadnionej przyczyny nie dotrzymał terminu, grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Natomiast jeżeli w wyniku niezałatwienia sprawy ponieśliśmy szkodę finansową, możemy ubiegać się o odszkodowanie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Źródła:

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here