Pełnomocnictwo procesowe powinno zostać dołączone do pierwszej czynności procesowej z jego udziałem, najczęściej jest to złożenie powództwa do sądu.

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do podejmowania przez pełnomocnika wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jak też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe upoważnia także do podejmowania wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji w danej sprawie, udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu, zawarcia w imieniu mocodawcy ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa – pod warunkiem, że czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie.1

Przez pełnomocnictwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy należy rozumieć powyższe działania podejmowane przez pełnomocnika w sprawach dotyczących:

– roszczeń ze stosunku pracy lub roszczeń związanych ze stosunkiem pracy
– powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy (np. umowa zlecenie, która ma wszystkie cechy umowy o pracę)
– roszczeń odszkodowawczych dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych2

Pełnomocnikiem procesowym pracownika w postępowaniu z zakresu prawa pracy może być:

1. w pierwszej kolejności adwokat lub radca prawny,
2. osoba pozostającą z pracownikiem w stałym stosunku zlecenia (jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia)
3. współuczestnik sporu – np. inny pracownik, który dochodzi od tego samego pracodawcy tego samego lub podobnego roszczenia
4. rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni pracownika3
5. przedstawiciel związku zawodowego
6. inspektor pracy
7. pracownik zakładu pracy, w którym pracownik jest lub był zatrudniony4

Inspektor pracy ma również uprawnienie do wytaczania powództwa w imieniu pracownika. Pracownik, na rzecz którego inspektor pracy wytoczył powództwo, zostaje zawiadomiony przez sąd o tym fakcie. Sad doręcza mu wówczas odpis wniesionego pozwu. Pracownik może wówczas wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda. Jeżeli pracownik zdecyduje się wstąpić do sprawy w charakterze powoda, to w tym wypadku do udziału inspektora pracy w sprawie stosuje się przepisy o współuczestnictwie jednolitym.

Inspektor pracy może złożyć w sądzie pozew w imieniu pracownika jedynie w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. Inspektor pracy może również (za zgodą pracownika) wstąpić do postępowania na każdym jego etapie.5

Pracodawcę przed sądem pracy może reprezentować z kolei:

adwokat lub radca prawny,
osoba pozostającą z pracodawcą w stałym stosunku zlecenia dotyczącym np. prowadzenia obsługi prawnej, ale nie mająca tytułu zawodowego adwokata lub radcy prawnego (jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia)
współuczestnik sporu, np. inny pracodawca, wspólnik
rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni pracodawcy będącego osobą fizyczną
pełnomocnikiem procesowym osoby prawnej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) lub przedsiębiorcy nieposiadającego osobowości prawnej może być pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.6

Pełnomocnictwo może być wypowiedziane w każdej chwili przez mocodawcę. Także sam pełnomocnik może wypowiedzieć pełnomocnictwo, jeżeli jednak jest to adwokat lub radca prawny, mają obowiązek przez okres 2 tygodni od momentu wypowiedzenia pełnomocnictwa dbać o interesy mocodawcy, chyba że mocodawca zwolni ich od tego obowiązku. Jeżeli pełnomocnik nie jest adwokatem lub radcą prawnym ma on obowiązek działać po wypowiedzeniu pełnomocnictwa tylko, jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych.

Czy pełniliście kiedyś rolę pełnomocnika albo korzystaliście z pomocy takiej osoby? Czekamy na Wasze komentarze!

1. Art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego
2. Art. 476 Kodeksu postępowania cywilnego
3. Art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego
4. Art. 465 Kodeksu postępowania cywilnego
5. Art. 63 (1) z zw. z Art. 62 (1) w zw. z art. 56 Kodeksu postępowania cywilnego
6. Art. 465 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPrzedawnienie roszczeń w prawie pracy
Następny artykułPostępowanie pojednawcze przed sądem pracy – korzyści dla pracownika

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here