Umowa najmu lokalu użytkowego w postaci najbardziej skomplikowanej występuje we wszelkiego rodzaju galeriach oraz centrach handlowych – umowa zwana „umową najmu” powstaje jeszcze przed powstaniem obiektu handlowego, w chwili – gdy przedmiot najmu jeszcze nie powstał. Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa, jeżeli w umowie mieszanej wyraźnie przeważa pewien rodzaj świadczenia, a jedynie świadczenia uboczne mają inny charakter, wówczas za trafne uznaje się zastosowanie przepisów dotyczących umowy nazwanej głównego typu – zatem umowy najmu. Niejednokrotnie umowa najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej ma kilkadziesiąt stron, znaczną listę załączników oraz dodatkowo – wymaga akceptacji regulaminu obiektu handlowego.

Umowy te cechują postanowienia o zrzeczeniu się roszczeń z tytułu dokonanych na przedmiot najmu nakładów (najemca nie może żądać zapłaty sumy odpowiadającej wartości dokonanych nakładów na lokal użytkowy) oraz ograniczają możliwość rozwiązania takiej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez najemcę. Prawa najemcy do rozwiązania umowy najmu są niezwykle ograniczone i sprowadzają się z reguły wyłącznie do sytuacji wystąpienia wad ukrytych lokalu, w dodatku takich, które uniemożliwiają korzystanie z lokalu i które nie zostały usunięte przez wynajmującego w terminie wskazanym w umowie. Należy wskazać, że w świetle przepisów prawa umowa najmu lokalu użytkowego zawarta na czas oznaczony – nie może być wypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez ważnej, wskazanej w umowie przyczyny – która dopuszcza skorzystanie z możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Strony nie mogą więc skutecznie postanowić, że umowa taka może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przed upływem okresu, na jaki została zawarta. Postanowienie takie z mocy art. 58 k.c. byłoby nieważne. Swoboda umów została w tym zakresie całkowicie wyłączona. Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta na czas oznaczony dłuższy nić 1 rok powinna być zawarta w formie pisemnej – brak formy pisemnej powoduje uznanie umowy za zawartą na czas nieoznaczony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here