Podatek od zysków kapitałowych (zwany powszechnie podatkiem Belki) już na dobre zadomowił się w krajowym systemie finansów publicznych, a posiadacze depozytów przyzwyczaili się do oddawania fiskusowi niemal jednej piątej wypracowanych odsetek. Pewne pocieszenie stanowi fakt, że formalności, które są związane z tym świadczeniem, nie angażują podatnika. Jest to konsekwencja przepisów, które nakładają na bank obowiązek naliczenia, potrącenia i odprowadzenia należnego podatku.

Opodatkowane: konta oszczędnościowe, lokaty, a nawet ROR-y

Postawę prawną do naliczanie podatku od wypracowanych odsetek stanowi artykuł 30a ustęp 1 punkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350). Stanowi on, że opodatkowaniu ryczałtową stawką 19% podlegają wszystkie środki, które zostały zgromadzone na depozytach. Jedyny wyjątek może dotyczyć funduszy, które zostały zgromadzone w związku z prowadzona działalnością gospodarcza.

Oznacza to, że podatek Belki pomniejsza zyski odsetkowe w przypadku:
– kont oszczędnościowych;
– lokat;
– rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR-ów).

Z punktu widzenia obowiązku podatkowego, waluta, w której denominowany jest depozyt, nie ma znaczenia. Zasady postępowania dla wyrażonych w walucie obcej zysków kapitałowych są wyszczególnione w artykule 11 ustęp 3 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl wspomnianych przepisów bank przelicza uzyskane przychody z tytułu odsetek wedle kursu kupna danej waluty, który jest stosowany danego dnia.

W kontekście powyższego zestawienia warto zwrócić uwagę na to, że fiskus pokusił się o opodatkowanie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Jak wiadomo, ROR-y zapewniają bardzo niskie dochody odsetkowe, ponieważ stopa ich oprocentowania nie przekracza 1% w skali roku. W czerpaniu zysków z małych zysków kapitałowych wydatnie pomagają zmiany ordynacji podatkowej, które weszły w życie wraz z początkiem kwietnia 2012 r.

Podatek naliczony co do grosza

Niedawna nowelizacja ustawy o ordynacji podatkowej sprawiła, że powyższy tytuł nabiera zupełnie dosłownego sensu. Aby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć do artykułu 63 wspomnianego aktu prawnego. W brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2012 r. przewidywał on, że podstawy naliczania podatku są zaokrąglane z dokładnością do 50 groszy. Ta reguła w dalszym ciągu jest aktualna dla praktycznie wszystkich należności podatkowych. Niedawne zmiany dotyczyły tylko odsetek od depozytów, pożyczek i papierów wartościowych (łącznie z ich dyskontem). Wspomniane przychody są teraz naliczane z dokładnością do 1 grosza. To przemyślane posunięcie fiskusa sprawiło, że depozyty o dziennej kapitalizacji i niskiej kwocie naliczanych odsetek przestały się wymykać opodatkowaniu.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here