Bogaty wybór … dla kredytodawcy

Rodzime banki dysponują szeroką ofertą zabezpieczeń rzeczowych, które znajdują zastosowanie w przypadku kredytów obrotowych. Do najbardziej popularnych rozwiązań należą:

– zastaw ustanowiony na nieuregulowanych i bezspornych należnościach handlowych kredytodawcy (takie rozwiązanie jest jednak częściej stosowane w przypadku kredytów inwestycyjnych);

– zastaw ustanowiony na majątku ruchomym należącym do kredytobiorcy;

– poręczenie wydane przez inną osobę fizyczną lub prawną (w myśl przepisów kodeksu cywilnego);

– zapasy produktów gotowych lub towarów;

– weksle własne in blanco (w tym przypadku niezbędne jest właściwe wypełnienie przez dłużnika deklaracji wekslowej oraz umieszczenie adnotacji „nie na zlecenie”);

– nieodwołalne pełnomocnictwo, które jest przyznawane bankowi w zakresie dysponowania środkami kredytobiorcy zgromadzonymi na rachunku głównym (w razie konieczności bank jest uprawiony do zainkasowania funduszy dłużnika, który spóźnia się ze spłatą);

– hipoteka ustanowiona na nieruchomości należącej do dłużnika;

– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;

– przewłaszczenie środka trwałego na zabezpieczenie;

– złożenie kaucji;

– poręczenie wekslowe (aval);

Pełnomocnictwo tylko w osobnej umowie

Ustanowienie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym stanowi bardzo częstą formę zabezpieczenia w przypadku kredytów gotowych, dlatego też zasługuje na osobne omówienie. Ustanowienie tego zabezpieczenia wymaga popisania umowy nienazwanej, którą zwykle określa się jako umowę blokady środków na rachunku bankowym i ich przelewu na zabezpieczenie. Warto zadbać, aby dokument ten precyzował zasady, na których wierzyciel może dysponować rachunkiem klienta. Integralnym składnikiem takiej umowy jest pełnomocnictwo banku w formie aktu notarialnego.

W jaki sposób Wy zabezpieczyliście swoje kredyty?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here