Mogą mieć bowiem miejsce takie okoliczności, w których pracownik zamiast samodzielnie odebrać wynagrodzenie zleca tę czynność komuś innemu. Kto zatem może odebrać wynagrodzenie pracownika i jakie warunki musi spełnić? Przedstawiamy regulacje prawne związane z tym zagadnieniem.

Co uprawnia do odbioru wynagrodzenia pracownika inną osobę?

Osoba trzecia, która ukończyła osiemnasty rok życia może otrzymać przysługujące danemu pracownikowi wynagrodzenie jedynie wówczas, gdy przedstawi pisemne pełnomocnictwo od tego pracownika. Pisemna forma gwarantuje w tym przypadku ważność dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo przyznawane jest jednorazowo, na określony czas, może być także bezterminowe. Odbierający wynagrodzenie w imieniu pracownika ma obowiązek potwierdzić to np. poprzez pokwitowanie.

Inne sposoby odbioru wynagrodzenia

Wynagrodzenie może zostać doręczone za pomocą przekazu pocztowego jeżeli pracownik złoży pisemną deklarację w tym zakresie. Poczta dostarcza wówczas kwotę pieniężną pod wskazany adres, a w odniesieniu do osoby ubezwłasnowolnionej przedstawicielowi ustawowemu, lub osobie pełnoletniej mieszkającej z adresatem.

Sytuacje uzasadniające brak stawienia się osobiście po odbiór wynagrodzenia

Zasadniczymi przesłankami przemawiającymi za nie stawieniem osobiście po odbiór wynagrodzenia jest choroba lub wyjazd. Wcześniej choroba była przez prawodawcę uznawana za przemijającą przeszkodą w odbiorze wynagrodzenia (utrudniającą lub uniemożliwiającą dokonanie tej czynności osobiście), dlatego wynagrodzenie mogło być wówczas odbierane przez pozostającego we wspólnym pożyciu małżonka pracownika. Obecnie przepisy prawne nie przewidują takiej możliwości.

Kiedy sąd może nakazać wypłatę wynagrodzenia małżonkowi pracownika?

W przypadku niewywiązywania się pracownika z ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny sąd może wydać sądowy nakaz płatniczy uprawniający małżonka do odebrania części lub całości należności z tytułu świadczenia pracy. To, czy małżonek będzie odbierał całość czy część wynagrodzenia zależy od decyzji sądu, który określa potrzeby rodziny pracownika. Sytuacja taka ma w szczególności miejsce, gdy zatrudniony przeznacza zarobione pieniądze na alkohol, gry hazardowe i inne tego typu używki. Istotne jest, że przepis ten nie ma zastosowania w sytuacji małżonków rozwiedzionych i pozostających w separacji.[1]

Źródła:

[1] Art. 28 §.1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here