Właściciel samochodu firmowego ma do wyboru kilka rodzajów ubezpieczeń:

– OC – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem,  jego celem jest ochrona kierowcy będącego właścicielem lub posiadaczem pojazdu w sytuacjach, kiedy zostaje przeciwko niemu skierowane roszczenie o wypłatę świadczenia lub odszkodowania w związku z zaistnieniem zdarzenia szkodowego;

– AC – ubezpieczenie autocasco wykupywane jest na wypadek różnego rodzaju uszkodzeń lub kradzieży;
– ubezpieczenie Assistance (ASS) sprawdza się w sytuacji gdy uszkodzony samochód trzeba sprowadzić do kraju lub konieczne jest wynajęcie samochodu zastępczego;

– NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera  pokrywa przede wszystkim szeroko rozumiane koszty leczenia.

Ubezpieczenie samochodu a podatki

Składki na ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne samochodów (OC, AC) używanych w działalności gospodarczej co do zasady  stanowią koszt  uzyskania przychodu. Jednakże  składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Jeżeli samochód  nie stanowi majątku firmy koszty ubezpieczenia są dodatkowo ograniczane limitem wyznaczonym ewidencją przebiegu pojazdu. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Jakie ubezpieczenie wykupiliście pojazdom w Waszych firmach?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here