Jakie dokumenty należy przygotować ubiegając się o przyznanie odszkodowania?

Do likwidacji szkody niezbędne są następujące dokumenty:
– seria i numer polisy ubezpieczeniowej lub dane osobowe i adres zamieszkania;
– dokumentu potwierdzający własność domu czy mieszkania;
– dowód tożsamości ze zdjęciem;
– wykazu uszkodzonych przedmiotów i faktury, rachunki, wyceny, gwarancje potwierdzające ich wartość.

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania za zalanie mieszkania?

Z odmową wypłaty odszkodowania można się liczyć, jeżeli zalanie mieszkania było wynikiem:
– działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa sprawcy szkody lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
– działania sprawcy szkody lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych oraz innych środków powodujących zaburzenia świadomości, jeżeli mogło to mieć wpływ na wystąpienie lub rozmiar szkody.

Co zrobić gdy niesłusznie odmówiono nam wypłaty odszkodowania za zalanie mieszkania?

Jak już zostało wskazane, rzeczoznawca ubezpieczyciela może uznać przyczynę zalania za wynikającą z naszego umyślnego działania lub niedbalstwa i związku z tym odmówić pokrycia szkód powstałych w jej wyniku. Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, należy wnieść pisemną skargę lub zażalenie do ubezpieczyciela odnośnie realizacji przez niego umowy ubezpieczenia.

W piśmie skierowanym do ubezpieczyciela należy zawrzeć okoliczności zdarzenia, które mają potwierdzić, że zalanie nie wynikło z powodu rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Towarzystwo ubezpieczeniowe odniesie się do skargi na piśmie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli skierowanie skargi bądź zażalenia nie przyniesie rezultatu, ubiegający się o odszkodowanie ma prawo wniesienia sprawy do sądu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do uzyskania odszkodowania.

Czy byliście kiedyś w takiej sytuacji? Jakie są Wasze doświadczenia? Czekamy na Wasze komentarze!

Źródło:
1. Sprzątanie na dwóch piętrach, jakieubezpieczenie.pl, dostępny w Internecie: jakieubezpieczenie.pl/likwidacja-szkody-po-zalaniu-mieszkania.html.
2. A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?, e-prawnik.pl, dostępny w Internecie: e-prawnik.pl/artykuly/ubezpieczenia-majatkowe/a-jesli-ubezpieczyciel-odmawia-wyplaty-odszkodowania.html.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here