Dokumenty Pozew o rozwód - wzór

Pozew o rozwód – wzór

-

Pozew o rozwód wnosi się zawsze do Sądu Okręgowego, wydziału cywilnego w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli brak jest takiej podstawy dla ustalenia właściwości miejscowej sądu wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.1 Pozew o rozwód należy opłacić w kasie sądu znaczkami opłaty skarbowej w wysokości 600 zł.

Pozew o rozwód powinien spełniać wymagania określone dla pisma procesowego i wskazane w art. 126 § 1 k.p.c. i zawierać:

– oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany;

– imię i nazwisko oraz adresy miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby domagającej się rozwodu oraz pozwanego współmałżonka;

– oznaczenie rodzaju pisma (pozew o rozwód);

– podpis powoda;

– wymienienie załączników (np. dokumentów stanowiących dowody w sprawie).

W pozwie o rozwód osoba, która go żąda powinna wykazać, że między małżonkami zanikła jakakolwiek wieź duchowa, fizyczna i ekonomiczna. Ważne jest wskazanie, że strony nie mieszkają razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego i nie utrzymują ze sobą bliskich kontaktów. Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Więź duchowa polega na wzajemnym uczuciu miłości, szacunku i zaufania, z kolei więź fizyczna oznacza pożycie seksualne małżonków. Wspólność gospodarcza polega głównie na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, w zamieszkiwaniu razem, niekiedy nawet w prowadzeniu wspólnej działalności gospodarczej. W przypadku wnoszenia pozwu o rozwód należy przede wszystkim udowodnić, że rozkład pożycia małżeńskiego w trzech powyżej wskazanych aspektach nabrał cech trwałości.
Zgodnie z art. 57 k.r.o. Sąd orzekając rozwód orzeka jednocześnie, czy i który z małżonków winny jest rozkładu pożycia małżeńskiego. Jedynie na zgodny wniosek (zgodne żądanie) małżonków sąd zaniecha orzekania o winie – co niejednokrotnie jest dużo bardziej korzystne dla obu stron.

Pozew o rozwód powinien zawierać następujące wnioski:

1. wniosek o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa stron – wskazanie daty zawarcia małżeństwa oraz przed kim zostało zawarte (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …) oraz wskazać, czy orzeczenie rozwodu ma nastąpić bez orzekania o winie lub z np. wyłącznej winy drugiego małżonka;

2. wniosek o obciążenie kosztami postępowania sądowego w częściach równych lub obciążenie nimi wyłącznie drugiego małżonka;

3. wniosek o uregulowania wykonywania władzy rodzicielskiej – np. o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem tej władzy w stosunku do drugiego małżonka do współdecydowania o np. leczeniu lub nauce dzieci, bądź powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom – w tym wniosku można wskazać, gdzie ma znajdować się miejsce zamieszkania dzieci – przy którym z rodziców. Można wnosić również o pozbawienie współmałżonka władzy rodzicielskiej i zakazanie mu kontaktów z dzieckiem – jeżeli np. przyczyną rozwodu była przemoc lub agresja w rodzinie, skierowana przeciwno dzieciom;

4. należy wskazać sposób (proponowany przez powoda) uregulowania kontaktów z dziećmi, jeżeli dzieci mają mieszkać z jednym z rodziców – porozumienie w tej kwestii strony mogą zawrzeć na rozprawie i wypracować wspólnie;

5. można zażądać w treści pozwu zabezpieczenia, polegającego na tym, aby na czas trwania postępowania sąd powierzył jednemu z małżonków opiekę nad dziećmi oraz ustalił ich miejsce zamieszkania z jednym z rodziców;

6. w treści pozwu o rozwód można od razu wnieść o zasądzenie alimentów – na rzecz współmałżonka lub dzieci w okresowej kwocie oraz określić termin i sposób płatności.

Ponadto w treści pozwu można zawrzeć również wniosek o:

1. orzeczenie przez sąd o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków, przy czym gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie można żądać nawet jego eksmisji;

2. orzeczenie przez sąd o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków;

3. orzeczenie przez sąd o podziale majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu lub istnieje majątkowa umowa małżeńska.

Sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga zawsze o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron i o kontaktach rodziców z dziećmi – także w przypadku, gdy powód nie wnosił o takie rozstrzygnięcie.

Uzasadniając pozew rozwodowy należy opisać przebieg małżeństwa, wskazać okoliczności świadczące o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, a także – okoliczności i dowody usadawiające np. przyznanie powodowi wyłącznej opieki nad dziećmi. Jeżeli powód żąda alimentów w określonej wysokości wskazanej w pozwie, należy w uzasadnieniu wskazać, jakie koszty miesięcznie są przeznaczane na utrzymanie dzieci – wyliczenie najlepiej jest przedstawić kwotowo w stosunku miesięcznym.

Załącznikami do pozwu o rozwód, które muszą zostać załączone są:

– odpis skrócony aktu małżeństwa;

– oraz odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci;

– a także inne dokumenty – np. zaświadczenie o zarobkach uzasadniające żądanie alimentów.

Źródła:

Art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego

Czy przedstawiony wzór wniosku rozwodowego jest dla Was jasny? Wypowiadajcie się w komentarzach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Uwodzicielski makijaż dla blondynki

Jeśli nasz makijaż ma przyciągać wzrok mężczyzny, powinnyśmy przykuć jego uwagę zalotnym spojrzeniem oraz kolorem.

Jak ułożyć kostkę Rubika 4x4x4?

Jeżeli myślisz o zabraniu się za układanie kostki Rubika 4x4x4 (czyli kostka o 16 segmentowych ściankach), zapewne masz już na swoim koncie łatwiejszą wersję kostki - 3x3. Przed Tobą poważniejsze wyzwanie - tzw. zemsta Rubika - ale bez obaw, nie taki diabeł straszny! A więc do dzieła.

Zobacz też

Jak założyć e-mail?

Poczta elektroniczna to jedna z najpopularniejszych usług internetowych, która umożliwia przesyłanie darmowych wiadomości tekstowych do użytkowników z całego świata. Dlatego tak ważne jest posiadanie własnego adresu e-mail, który obok numeru telefonu jest najczęściej podawanym sposobem kontaktu z daną osobą. Zakładanie e-maila jest bardzo proste, a poniżej możecie znaleźć sposób jak to zrobić.

Ginekomastia – gdzie szukać pomocy

Zaburzenia hormonalne pojawiają się w populacji dość często. Niektóre z nich mogą być bardzo poważne dla naszego zdrowia, inne...

Czym jest work-life balance i jak go osiągnąć?

Wielu osobom wydaje się, że udane życie zawodowe oraz prywatne jednocześnie nie jest możliwe. Nic bardziej mylnego, a dowodem...

Może Cię zainteresuje: