Dokumenty Umowa budowlana - wzór

Umowa budowlana – wzór

-

Umowa o roboty budowlane została uregulowana w kodeksie cywilnym. W umowie o roboty budowlane powinny zostać uregulowane następujące kwestie: zobowiązanie wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, zobowiązanie inwestora do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  Kodeks cywilny bardzo rygorystycznie reguluje kwestie związane z podwykonawcami – ich wyborem i zakresem prac, jakie mogą im zostać powierzone. W umowie o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony obligatoryjnie powinny wskazać zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Ponadto, do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Na zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń, co do treści umowy zawartej proponowanej przez wykonawcę (z podwykonawcą) inwestor ma 14 dni od dnia przedstawienia mu tych umów. Zastrzeżenia oraz sprzeciw inwestora powinny zostać zgłoszone na piśmie wykonawcy.

Umowa, jaką zawiera wykonawca z podwykonawcami pod rygorem nieważności powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy wykonawca za zgodą inwestora zawrze umowę z wykonawcą – od tego momentu zarówno inwestor jak i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Powyższe przepisy chronią interes podwykonawcy – z uwagi na to, że może dojść do sytuacji, gdy wykonawca otrzyma od inwestora wynagrodzenie i nie zapłaci podwykonawcy. Wówczas, mimo uiszczenia całości kosztów przez inwestora na ręce wykonawcy (generalnego wykonawcy) – podwykonawca może żądać zapłaty od inwestora, jak i od wykonawcy. W takim przypadku inwestor – które dodatkowo zapłaci podwykonawcy – ma roszczenie regresowe (o zwrot) wypłaconej kwoty do wykonawcy, który był zobowiązany to uczynić. Należy podkreślić, że Kodeks cywilny przewiduje, iż odmienne niż wskazane powyżej postanowienia umów regulujące relacje pomiędzy inwestorem, wykonawcą a podwykonawcą –  są nieważne. Oznacza to, że postanowień tego rodzaju nie można zmienić umową.

Na zakończenie podkreślam, że z mocy prawa (art. 649 (3) k.c.) wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych może w każdym czasie zażądać, najlepiej na początku prac, od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora np. w formie przedłożonego kosztorysu. Termin na przedłożenie gwarancji nie może być krótszy niż 45 dni. W przypadku, gdy inwestor w takim terminie nie przedstawi gwarancji – wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Metody depilacji

Ile kobiet tyle zdań na temat depilacji. Na pewno najważniejszym czynnikiem w tym zabiegu jest gładkość, a o nią czasami niezwykle trudno. Wszystko zależy od ilości męskiego hormonu - testosteronu. Im go więcej u kobiety, tym owłosienie bardziej bujne i twardsze. Ale nie po to mówimy, że potrzeba matką wynalazków, aby nie sprostać wyzwaniu jakim jest depilacja.

Jak pracować z dzieckiem zdolnym?

Czy pamiętają państwo kultowy serial „Ally McBeal”? W jednym z odcinków pojawił się 11-letni prawnik, zabawny grubasek, adwokat, który na sali sądowej wybuchał niepohamowanym płaczem, gdy tylko przeciwnik wysunął mocny argument przeciwko niemu.

Zobacz też

Upadłość firmy jednoosobowej – konsekwencje

Z procesem upadłości kojarzona jest zazwyczaj upadłość dużych przedsiębiorstw, a zwłaszcza dużych spółek kapitałowych, którą poprzedzają artykuły w prasie, dotyczące nagłego załamania kondycji majątkowo-finansowej firmy i koniecznością zwolnień pracowników ze względu na ryzyko bankructwa. Jednakże upadłość może być ogłoszona także przez osoby fizyczne.

Fasolki wszystkich smaków

Harry Potter chyba już na zawsze na dobre zagościł w sercach osób dorosłych i dzieci. To książka, która już...

Wybierz oryginalną i piękną torebkę

Każda kobieta chce świetnie wyglądać w różnych okolicznościach. Zależy nam na niebanalnych stylizacjach, które dodają nam uroku. Chętnie inspirujemy...

Może Cię zainteresuje: