2024-02-05 01:07:00

Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie ma ściśle określonej formy dla takiej umowy, wiadomo natomiast, że każda umowa o pracę musi zawierać następujące elementy: określać strony umowy (pracodawcę i osobę pracownika), rodzaj umowy (na czas określony/nieokreślony), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (premie, dodatki, podstawowa pensja), wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. Zawarcie umowy o pracę na czas określony oznacza, że stosunek pracy wygasa z dniem wskazanym w umowie.

Zgodnie z treścią art. 33 Kodeksu pracy, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony umowy mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jednocześnie, by chronić pracownika przed celowym unikaniem zawarcia przez pracodawcę umowy na czas nieokreślony wprowadzono zapis w ustawie, który mówi, że w przypadku, gdy dany pracodawca i pracownik dwukrotnie zawarli już umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy (a przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca) – zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z mocy prawa jest równoznaczne w skautach z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here