Inwestorzy, którzy chcieliby czytać takie zestawiania w bardziej świadomy sposób, powinni bardziej wnikliwie zainteresować się składem wspomnianych aktywów.

Status funduszy inwestycyjnych wykazuje wiele analogii do sytuacji obowiązującej dla OFE. Otóż podobnie jak Otwarte Fundusze Emerytalne są one:
– objęte szczególnymi przepisami w zakresie prowadzonej rachunkowości;
– zarządzane przez odrębny kapitałowo organ w formie spółki akcyjnej, która spełnia określone wymagania kapitałowe (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych);
– odrębne kapitałowo w stosunku do podmiotu zarządzającego (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych);
– klasyfikowane na podstawie wartości aktywów netto, która przypada na daną jednostkę rozrachunkową (jednostkę uczestnictwa).

W skład aktywów funduszu wchodzą różnorodne kategorie rachunkowe, co sprawia, że nie należy ich utożsamiać tylko i wyłącznie z inwestycjami. W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 226, poz. 2294) pod pojęciem aktywów rozumie się:
– środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
– należności;
– transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu;
– składniki lokat notowane na aktywnym rynku (w tym dłużne papiery wartościowe – np. obligacje);
– składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (w tym dłużne papiery wartościowe – np. obligacje);
– nieruchomości;
– pozostałe aktywa.

Wartość aktywów netto na dzień wyceny jest ustalana według wzoru:

aktualna kwota aktywów – aktualna kwota wszystkich bilansowych zobowiązań

Wycena jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnego przybiera różne formy z zależności od jego statusu (fundusz inwestycyjny otwarty – FIO lub fundusz inwestycyjny zamknięty – FIZ). W przypadku pierwszego rodzaju funduszy wycena odbywa się na koniec każdej sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. FIZ z reguły są wyceniane o wiele rzadziej. Artykuł 131 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546) stanowi, że taka czynność powinna być dokonywana przynajmniej na raz na kwartał. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powinno również dokonywać wyceny nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here