Prawo bankowe daje kilka możliwości dostępu do funduszy zgromadzonych przez zmarłego. W przypadku posiadania konta wspólnego, śmierć współwłaściciela może, w zależności od banku, spowodować albo zablokowanie połowy środków na rachunku (w celu włączenia ich do spadku) i wypłatę drugiej połowy żyjącemu posiadaczowi. Może też skutkować przekształceniem konta w indywidualne lub spowodować jego likwidację i wypłatę całej kwoty żyjącemu współwłaścicielowi. W żadnym wypadku bank nie może zablokować całości środków na wspólnym koncie. Jeżeli zaś zmarły posiadał rachunek indywidualny, dostęp do zgromadzonych na nim zasobów będą miały osoby dziedziczące na podstawie sądowego postanowienia potwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, jak i potwierdzenia aktu zgonu.

Po złożeniu wymaganych dokumentów bank może potrzebować nawet kilku tygodni na wypłatę środków finansowych zmarłego, gdyż w pierwszej kolejności musi obsłużyć wypłatę kosztów pogrzebu, kwot rozporządzonych dyspozycją wkładem na wypadek śmierci i ewentualnych nienależnych wpłat poczynionych przez ZUS po śmierci zmarłego.

Dostęp do środków zebranych na rachunku indywidualnym bez postępowania spadkowego, ma jednak współmałżonek, który ma prawo do wypłaty połowy zebranych na koncie pieniędzy, które wpłynęły na nie tytułem wynagrodzenia (tzw. wspólnota majątkowa, która obowiązuje jeżeli nie ma podpisanej intercyzy zawężającej taką wspólnotę np. poprzez rozdzielenie zarobków). Pozostała połowa środków wliczana jest do masy spadkowej. Z konta zmarłego można również pobrać kwoty refundujące poniesione koszty pogrzebu (na podstawie przedstawionych rachunków), są one wypłacane osobie która je poniosła i udokumentowała. Należy jednak pamiętać, że bank zwraca je do wysokości funduszy zgromadzonych na rachunku (nie może wejść na debet zmarłego), i że wypłat z tego tytułu nie można zrobić z konta wspólnego.

Najbardziej rozsądną formą przekazania oszczędności omijającą drogę postępowania spadkowego w sytuacji śmierci właściciela rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej jest przedstawienie bankowi pisemnej dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Dokument ten pozwala na przekazanie kwoty pieniężnej z konta najbliższej rodzinie (małżonkom, zstępnym, wstępnym i rodzeństwu) w całkowitej wysokości nie przekraczającej dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku (obecnie to ok 80tyś zł). Pamiętać jednak należy, że suma wypłat dla wszystkich osób ujętych w tej dyspozycji nie może przekroczyć podanej wysokości. Kwoty przeznaczone dla każdej z osób nie muszą być jednakowe. Jeżeli zasobów na koncie nie wystarczy dla wszystkich wskazanych, bank zaczyna wypłaty od ostatniej wskazanej osoby (oznacza to, że pierwsza dodana do dyspozycji osoba jest ostatnią w kolejności po ewentualną wypłatę pieniędzy z konta).

Warto również podkreślić, że wybranie pieniędzy z konta przez pełnomocnika po śmierci właściciela konta, a przed zgłoszeniem tego faktu bankowi, nie jest zgodne z przepisami i może skutkować żądaniem spadkobierców o ich zwrot w celu włączenia do spadku. Takim samym prawom podlega ewentualny przelew internetowy po śmierci właściciela z jego konta przy pomocy jego hasła i kodu. Problematyczna może również okazać się nieznajomość banku w którym zmarły miał konto, gdyż w postępowaniu spadkowym należy wskazać sumę i miejsce ulokowania funduszy dziedziczonych. Warto więc uregulować i poinformować rodzinę o wszelkich kwestiach dotyczących miejsca ulokowania i sposobu podziału posiadanych funduszy w wypadku śmierci.

Musieliście kiedykolwiek zmierzyć się z niemożnością dostępu do konta po śmierci jego właściciela? Jak sobie poradziliście?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here