Warto też pamiętać, że wyłączenia dotyczą wszystkich tzw. zdarzeń ubezpieczeniowych, czyli sytuacji, w których kredytobiorca nie może uregulować należności finansowych (utrata pracy lub zdolności do pracy, zdrowia, życia itd.), więc nie zależnie od tego, czy w wyniku np. spożywania alkoholu straciliśmy zdrowie czy pracę, wyjątek będzie obowiązywał.

Pierwsza grupa wyłączeń jest dosyć obszerną kategorią, w której znajdują się zapisy zwalniające ubezpieczyciela z odpowiedzialności w przypadku, kiedy niespłacanie kredytu związane jest z wybuchem wojny, udziałem w zamieszkach lub strajkach, ogłoszeniem stanu wojennego i atakami terrorystycznymi. Kwalifikują się tu także skażenia toksyczne i radioaktywne. Wyłączenia dotyczą sytuacji, w której kredytobiorca utracił zdolność spłacania rat w wyniku spożycia alkoholu lub narkotyków, kiedy popełnił lub próbował popełnić samobójstwo, a także kiedy dokonał samookaleczenia, uprawiał sporty wysokiego ryzyka (wyszczególnione w umowie) lub próbował popełnić przestępstwo.

Równie obszerną kategorią wyłączeń są te związane ze stanem zdrowia ubezpieczonego, a są to między innymi: zaburzenia emocjonalne, nerwowe lub psychiczne, ciąża (także poród i aborcja), choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, operacje kosmetyczne, wady wrodzone, zarażenie wirusem HIV i niestosowanie się do zaleceń lekarza. Wyłączeniom podlegają też wszystkie sytuacje wynikłe w konsekwencji działań medycznych (operacji, zabiegów itd.) zaplanowanych przed zawarciem umowy oraz będące wynikiem leczenia rozpoczętego mniej niż rok przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem.

Wyjątki dotyczące utraty pracy przez ubezpieczonego dotyczą sytuacji, w których wygasła umowa na czas określony lub przewidziana w umowie praca została wykonana. Ubezpieczyciel nie odpowiada też za brak spłaty rat kredytu w momencie, kiedy ubezpieczony stracił pracę bez wypowiedzenia, ale z własnej winy oraz w przypadku kiedy rozwiązanie umowy o pracę odbyło się za porozumieniem stron. Wyłączenie obowiązuje także w momencie, kiedy ubezpieczony w chwili zawierania umowy wiedział, że straci pracę (był na wypowiedzeniu itp.).

Te ogólne wyłączenia można znaleźć w prawie każdej umowie z ubezpieczycielem, ale w większości przypadków są one jeszcze doprecyzowane i opatrzone stosownymi wyliczeniami sytuacji, w których wyłączenia nie muszą obowiązywać. Dlatego jak już zostało wspomniane, należy bardzo dokładnie przeczytać tę część kontraktu ubezpieczeniowego, aby uniknąć nieporozumień i być w pełni świadomym naszych praw.

Czy znacie inne przypadki wyłączenia  odpowiedzialności ubezpieczyciela kredytu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here