– Program Operacyjny Kapitał Ludzki – głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w dziewięciu priorytetach. Są to: zatrudnienie i integracja społeczna, rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, wysoka jakość systemu oświaty, szkolnictwo wyższe i nauka, dobre rządzenie, rynek pracy otwarty dla wszystkich, promocja integracji społecznej, regionalne kadry gospodarki oraz rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Wartość projektu minimum 50 tysięcy;

– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – celem jest rozwój polskiej gospodarki przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w pięciu priorytetach. Są to: badania i rozwój nowoczesnych technologii, kapitał dla innowacji, dyfuzja innowacji, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji oraz społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych;

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w pięciu priorytetach. Są to: ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; kultura i dziedzictwo kulturowe oraz bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych;

– Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – głównym celem programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. Stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w czterech priorytetach. Są to: stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej, rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich, zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu;

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w czterech priorytetach. Są to: oprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz LEADER. W przypadku LEADERA warto brać udział w małych konkursach, ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD;

– Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich – stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w ramach priorytetu zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Konkursy są ogłaszane przez Lokalne Grupy Rybackie (LGR);

– programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – obejmują one programy transgraniczne oraz transnarodowe;

– Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa – chodzi o rozwój współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami partnerskimi spoza Unii Europejskiej poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Warto również wspomnieć o inicjatywach zarządzanych z poziomu unijnego. Są to:

– Program Młodzież w działaniu;

– Program Life+;

– Program Uczenie się przez całe życie;

– Program Europa dla obywateli;

– Program Kultura;

– drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia;

– Program Media;

– Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress;

– Bezpieczniejszy Internet;

– Programy współpracy zewnętrznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here