Przepisy prawne odnoszą się także do kwestii sposobu wypłaty zarobków, wskazując, że wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu z dołu. Czy istnieje zatem możliwość wynagradzania z góry? Przedstawiamy regulacje prawne w tym zakresie.

Kwestie zawiązane z wypłacaniem wynagrodzeń

Z przepisów prawa jednoznacznie wynika, że terminowe oraz właściwie dokonywane wypłacanie wynagrodzeń jest jednym z najbardziej fundamentalnych obowiązków pracodawcy (art. 94 pkt. 5). Regulowanie zobowiązań z tytułu świadczenia pracy wobec pracownika powinno mieć określone miejsce; stały, uzgodniony wcześniej termin i czas ustalony w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy (art. 86.).

Pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie bezpośrednio do ręki, lub jeżeli układ zbiorowy pracy dopuszcza taką możliwość, czy też pracownik wyraził na to pisemną zgodę (nie zachowanie formy pisemnej powoduje nieważność takiego rozstrzygnięcia) wynagrodzenie może zostać przesłane na indywidualny rachunek bankowy pracownika. Koszty związane z przekazywaniem pracownikowi wypłaty inaczej niż do rąk własnych ponosi pracodawca. Wypłacana pensja ma charakter pieniężny, jeżeli układ zbiorowy dopuszcza taką możliwość część wynagrodzenia może mieć charakter inny niż pieniężny (art. 86. §2.).

Czy można płacić pracownikom z góry?

Jak już zostało wspomniane, Kodeks Pracy rozstrzyga, że wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu (art. 85 § 2.). Istotne jest jednak, że ten sam dokument prawny nie zastrzega jednocześnie, że nie jest możliwe wypłacanie wynagrodzenia z góry. Zdarza się bowiem, że wynagrodzenie jest wypłacane z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Ponadto wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia (nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego). Wypłacanie wynagrodzenia z góry może spowodować, że pracownik otrzyma wynagrodzenie wyższe od tego należnego mu (np. z powodu nieobecności w pracy). W takiej sytuacji obowiązkiem pracownika jest zwrot nadwyżki ponad należne wynagrodzenie.

Brak zwrotu nadpłaconej części wynagrodzenia może skutkować potrąceniem z następnego wynagrodzenia za pracę nienależnej pracownikowi, a wypłaconej przez pracodawcę kwoty. Na postawione na wstępnie pytanie można zatem z pełnym przekonaniem odpowiedzieć, że oczywiście możliwe jest wypłacanie zarobków z góry, jednak jak wskazuje praktyka jest to znacznie rzadziej stosowane rozwiązanie niż wypłata wynagrodzenia z dołu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here