Obowiązek wydania świadectwa pracy przez pracodawcę wynika wprost z Kodeksu pracy. Art. 97 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa pracy powstaje w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, a zatem także w sytuacji, gdy pracownik nadal świadczy pracę dla tego samego pracodawcy –na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, uwzględniając zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Pracownik, który nie zgadza się z treścią świadectwa pracy – może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie. Nieuwzględnienie wniosku przez pracodawcę otwiera pracownikowi wstąpienie na drogę sądową z tym samym żądaniem. Szczegółowe wytyczne co do treści świadectwa pracy zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here